CONDICIONS D’UTILITZACIÓ I TERMINIS DE CONTRACTACIÓ A LA BOTIGA ONLINE DE ECCOCIWINE

1.INTRODUCCIÓ

Benvingut/da a la nostra pàgina web. Les presents condicions regulen les relacions entre ECCOCIWINE SL (des d’ara, ECCOCIWINE SL, Eccocivi o el titular indistintament) i els usuaris de la mateixa (en endavant, CLIENTS, indistintament) així com també, s’estableixen els terminis de contractació i les condicions d’ús de la mateixa. Li recordem una atenta lectura de les presents condicions, així com també de la política de privacitat i de la resta d’avisos legals publicats en ella, ja que la utilització dels nostres serveis implica l’acceptació de les mateixes. Si no està d’acord o té dubtes si us plau no utilitzi els nostres serveis o contacti amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@eccociwine.com.

La nostra pàgina web va dirigida i únicament pot ser utilitzada, per persones majors d’edat, és a dir majors de 18 anys, i amb capacitat jurídica per obligar-se. Vostè és l’únic responsable de la veracitat de les dades que ens faciliti. El TITULAR es reserva el dret a realitzar totes les comprovacions que siguin necessàries a fi i efecte de comprovar la veracitat de les seves dades fent expressa reserva del seu dret a bloquejar i/o cancel·lar el seu compte en aquells casos en què hi hagi la certesa o dubtes raonables sobre la seva veracitat i exactitud. Aquestes accions no donen lloc a rescabalament o indemnització.

  • He llegit i accepto les presents Condicions Generales de contractació.
  • Soc major d’edat

2.IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL SERVEI

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el titular del servei és ECCOCIWINE SL amb NIF B17536764 i domicili a Sant Martí Vell (17462), Paratge Mont-Rodó 3 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1144, Foli 95, Full GI-20644, Inscripció 1ª.

3.OBJECTE

Eccocivi posa a la seva disposició un servei en línia, amb la finalitat de facilitar la compra a l’usuari/a registrat/da de la seva producció vitícola.

4.CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS I FUNCIONALITATS.

4.1. Accés i utilització dels nostres serveis

Per accedir als nostres serveis s’ha de registrar i adquirir la condició d’usuari/a registrat/da; per això haurà d’omplir un formulari en línia en el qual li sol·licitarem el seu nom i una adreça de correu electrònic. Un cop sol·licitat el registre li enviarem la seva contrasenya (que sempre pot modificar) a l’adreça de correu electrònic facilitada. La contrasenya és privada, es protegeix mitjançant encriptació i no es proporcionarà a tercers, excepte amb la seva autorització expressa. El registre a la nostra web és gratuït; un cop hagi adquirit la condició d’usuari registrat ja pot comprar els nostres productes.

La contrasenya és única, intransferible i de caràcter confidencial. Com a usuari registrat ha de fer un correcte ús de la mateixa i vetllar per la seva integritat, exonerant a ECCOCIWINE SL de qualsevol responsabilitat per un ús inadequat de la mateixa. Davant de qualsevol incidència que pogués tenir, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres el més aviat possible mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a botiga@eccociwine.com.

 

 

4.2. Procés de compra

Com a usuari registrat ja pot accedir a la nostra botiga online; únicament haurà de seleccionar quin producte vol i quantes unitats del mateix; marqui la icona del “carret de la compra” i automàticament la seva elecció s’incorporarà al seu “cistella” de productes.

El següent pas és realitzar la comanda. La primera vegada que adquireixi els nostres productes a la nostra botiga online li sol·licitarem les següents dades: nom i cognoms, país de destinació, adreça, codi postal, localitat i telèfon. Totes aquestes dades les necessitem per fer-li arribar la seva compra i també per emetre la factura en el cas en què ens la sol·liciti.

ECCOCIWINE SL es reserva el dret a eliminar o bloquejar sense justificació prèvia i el més aviat possible a usuaris/es i funcionalitats, en aquells casos en què es infringeixin les presents condicions i terminis d’utilització, la llei, els costums o els principis generals del dret, o així ho estimem convenient.

5.PREUS

5.1. Preus dels productes

Els preus dels nostres productes estan expressats en euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA serà d’aplicació els vigents en el moment de confirmar i abonar la comanda, amb independència del dia de lliurament). Si vostè és beneficiari d’algun tipus de descompte i/o promoció s’ha de fer constar aquesta circumstància durant el procés de confirmació de la comanda.

Eccocivi es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes en què detecti que hi ha algun tipus d’error, o inexactitud, ja sigui en el preu o en la naturalesa del producte. Aquesta cancel·lació serà comunicada als interessats/des amb la major brevetat possible pels canals habituals de contacte i no donarà lloc a indemnització i/o rescabalament per la nostra banda, únicament es procedirà a la devolució de les quantitats abonades pel client, en el termini màxim de 7 dies laborals. Les quantitats es reemborsaran preferentment de la mateixa manera a com han estat pagades pel client.

Així mateix, Eccocivi li garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a www. eccocivi.com, en cas de no tenir disponibilitat dels mateixos s’informarà oportunament el Client.

 

6.ENVIAMENT DE LES COMANDES

6.1. Àmbit territorial : el nostre servei online de lliurament de comandes només està disponible al territori espanyol de la Península Ibèrica excepte en els territoris de Ceuta, Melilla, Illes Canàries i Illes Balears.

La comanda serà lliurada al domicili informat pel client, i en l’horari establert a aquest efecte. En el moment del lliurament el Client s’identificarà i haurà de signar l’albarà de lliurament que acreditarà la recepció de la comanda. Si s’observa qualsevol desperfecte o no està conforme amb el paquet rebut, ho ha de fer constar en l’esmenta’t albarà, i enviar-nos còpia del mateix, en el termini màxim de 48 hores a partir de la recepció, sempre que vostè no hagi obert el paquet, ja que en aquest cas no podrem gestionar la devolució donada l’especial naturalesa del producte que comercialitzem. La direcció de contacte per a la gestió de la devolució és botiga@eccociwine.com.

Tot això sense perjudici del dret de desistiment que l’assisteix i que li expliquem en el punt número 9 de les presents Condicions.

6.2. Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament son, a la data de les presents condicions, de 12 euros (IVA inclòs) per comanda.

6.3. Termini d’entrega: El termini d’entrega és de 48 a 72 hores. El còmput s’iniciarà a partir del dia de confirmació de l’enviament de la comanda.

Si no hi ha raó que ho impedeixi, els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres no festius. Eccocivi no assumirà cap responsabilitat per la demora en el lliurament quan aquesta sigui imputable a l’empresa que gestiona el transport, o al Client.

7.PAGAMENT

Eccocivi posa a la seva disposició 2 mètodes de pagament:

7.1. Mitjançant el servei de PayPal: ECCOCIWINE SL no té accés ni emmagatzema les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament descrits. Abans de procedir a la confirmació de la transacció li apareixerà una pantalla que mostrarà tots i cadascun dels terminis i costos de la mateixa. Si està d’acord, l’ha d’acceptar i confirmar-la.

7.2 Mitjançant el servei prestat per Stripe: ECCOCIWINE SL no té accés ni emmagatzema les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament descrits. Abans de procedir a la confirmació de la transacció li apareixerà una pantalla que mostrarà tots i cadascun dels termes i costos de la mateixa. Si està d’acord, l’ha d’acceptar i confirmar-la.

Li recordem que quan vostè utilitza plataformes de pagament per Internet, o paga mitjançant targeta bancària, accedeix directament als serveis d’aquests proveïdors de serveis financers, sobre els quals Eccociwine no exerceix cap tipus de control, motiu pel qual us recomanem que llegiu atentament les polítiques de privacitat i tractament de dades d’aquests proveïdors, i que en cas de dubte contacteu amb els mateixos.

8.-CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Un cop rebem la confirmació del pagament de la seva comanda per part de l’entitat financera, li enviarem una confirmació detallada de la mateixa a l’adreça de correu electrònic que vostè ens hagi facilitat al formulari de registre. Aquesta confirmació contindrà un nombre de comanda, dada que va ser-li d’utilitat en aquells casos en què vulgui fer una consulta sobre la mateixa. En aquesta confirmació també constarà el termini estimat de lliurament.

Un cop confirmat el pagament de la comanda per part dels nostres proveïdors de serveis financers, procedirem a preparar-ho i a realitzar el lliurament en els termes i terminis detallats en el punt 6 de les presents condicions.

9.DRET DE DESISTIMENT

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment, sempre que no hi hagi obert i desprecintat el paquet. El còmput del termini s’iniciarà a partir de l’endemà de la recepció de la mateixa. Si vostè ha decidit desistir de la compra haurà de comunicar-ho, en el mateix termini, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a botiga@eccociwine.com; En aquest correu haurà d’adjuntar còpia de l’albarà de lliurament o factura de compra, així com indicar-nos un número de telèfon o correu electrònic per contactar amb vostè.

Les despeses de devolució seran al seu càrrec.

No és aplicable el dret de desistiment, donada la naturalesa perible del nostre producte i de conformitat amb l’article 103 apartats d) i e) (excepcions a el dret de desistiment), en aquells casos en què es desprecinti el paquet.

9.1. Procediment exercici del dret de desistiment:

Un cop rebut el correu electrònic en el qual ens manifesta la seva voluntat de desistiment, ens posarem en contacte amb vostè en el termini màxim de 48 hores per gestionar aquesta devolució. Excepte en alguns casos concrets que es tractaran de manera particularitzada amb el client, en termes generals, una vegada que rebem el producte, juntament amb l’albarà de lliurament i comprovat que està en perfectes condicions, procedirem a el reemborsament de les quantitats desemborsades per la seva banda, de la mateixa manera en què van ser abonades, en el termini màxim de 11 dies naturals.

10.NULITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a la disposició en qüestió, subsistint la vigència de la resta de disposicions que conformen les presents Condicions Generals, i considerant aquesta disposició total o parcialment per no inclosa.

  1. VIGÈNCIA I MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS DEL SERVEI

Les presents condicions han estat redactades en data 1 de juliol de 2020 seran vigents per de manera immediata a partir de la seva publicació al nostre lloc web.

ECCOCIWINE SL podrà modificar sense previ avís i en qualsevol moment i d’ACORD amb la legalitat vigent les presents Condicions, incloent les condicions econòmiques, ja sigui per motius legals, tècnics, operatius, econòmics, de servei o de mercat o com conseqüència de l’organització o necessitats del servei, incloent aquelles modificacions tendents a adaptar les presents condicions a les fluctuacions de la nostra activitat empresarial, o les variacions del mercat.

ECCOCIWINE SL l’informarà convenientment d’aquestes modificacions perquè les accepti i continuï com a usuari del  nostre lloc web.

12.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions hauran de ser interpretades i sotmeses a l’ordenament jurídic espanyol en general i a la Comunitat Autònoma de Catalunya en el particular, sotmetent-se ambdues parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. Darrera actualització 1 de juliol de 2020.